Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALY HÁJE

Slaný

[1]. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SPORTOVNÍ HALY

 • Tento Provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a zaměstnanců MFH, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto Provozního řádu je důvodem k pracovnímu postihu (u zaměstnanců MFH) či zákazu vstupu (u ostatních osob).
 • Vstup do MFH a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto Provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny zástupců vlastníka. Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti plně jejich rodiče případně odpovědný vyučující, trenér či cvičitel.
 • Provozovatele MFH zastupuje v pracovní dny a v dny pracovního volna jmenovaný správce (vedoucí) haly. V případě jeho nepřítomnosti jím jmenovaný zástupce, který dohlíží na dodržování podmínek tohoto Provozního řádu, na dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických. Dohlíží rovněž na ochranu a hospodárné využívání majetku vlastníka, na dodržování dobrých mravů, na řádné užívání MFH včetně jejího zařízení a vybavení. Zástupci provozovatele jsou oprávněni nevpustit či vykázat osoby porušující či nedodržující některé z těchto výše uvedených podmínek nebo předpisů nebo nerespektující pokyny těchto zástupců.

[2]. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ PROSTOR SPORTOVNÍ HALY

 • Časové využívání prostor MFH je dáno rozvrhem. Požadavky na užívání MFH se předkládají průběžně. Operativní krátkodobé požadavky je možné uplatnit u vedoucího haly. Požadavky na dlouhodobé užívání prostor MFH se uplatňují výhradně u dr. Ladislava Peška (předseda SSK), e-mail: peska@hala-slany.cz , tel.: 603453608.
 • Smluvní dlouhodobí uživatelé MFH se prokazují dohodnutým způsobem.
 • Ostatní samostatné osoby mohou vstoupit do prostor pouze na základě ohlášení u správce.
 • Do MFH je zákaz vstupu psů a jiných domácích zvířat.
 • Do prostor MFH je zákaz vstupu s jízdními koly.
 • Uživatel je ve všech prostorách MFH povinen udržovat pořádek a čistotu. Uživatel MFH odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.
 • Uživatel odpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou věcí všech osob, které jsou v prostorách MFH přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou škodu na majetku uhradí uživatel. Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a životě všech osob, které jsou přítomny ve MFH v souvislosti s činností uživatele.
 • Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení MFH v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.
 • Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá uživatel.
 • S technickým vybavením (časomíra, osvětlení, ozvučení, topení apod.) může manipulovat pouze pověřená osoba provozovatele MFH.
 • Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na hrací a ochranné sítě, stejně jako na přenosné branky a zábradlí.

[3]. PODMÍNKY VSTUPU DO SPORTOVNÍ HALY, BEZPEČNOST

 • Veřejnosti je přístup do MFH umožněn pouze v době konání veřejně přístupných akcí /zápasy, turnaje apod./. Doba konání a další podmínky přístupu /například výše vstupného/ budou vždy v předstihu vyvěšeny na informační vývěsce MFH, či na webových stránkách.
 • Pro zajištění bezpečnosti ve MFH její správce omezí počet osob tak, aby nebyla překročena kapacita MFH – zejména tribuna pro diváky.
 • Mimo dobu konání veřejně přístupných akcí je dovolen vstup do MFH pouze osobám či kolektivům, které zde mají v předstihu u správce zajištěn trénink, cvičení, soutěž či utkání (dále jen sportovní akce).
 • Na sportovní plochu MFH je umožněn vstup pouze v doprovodu trenéra, cvičitele, vyučujícího nebo pořadatele sportovní akce. Vždy se tak děje s vědomím správce haly.
 • Na plochu je umožněn VSTUP pouze ve vhodné sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch a to ani stíráním podešve /tmavé šmouhy/ nebo poškrabáním /například zadřenými kamínky ve spárách podešve/. Za dodržování a pravidelnou kontrolu tohoto ustanovení plně ZODPOVÍDÁ trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel sportovní akce! Při zjištění porušení tohoto pokynu je povinen správce haly, vedoucí, trenér, vyučující nebo pořadatel takové osobě neumožnit vstup na plochu MFH nebo ji ihned z užívání MFH vyloučit případně celou akci zrušit. Při sportovních utkáních (turnajích) je za dodržení tohoto nařízení rovněž odpovědný hlavní pořadatel a to za všechna zúčastněná družstva.
 • Vstup na plochu MFH je uživatelům dále umožněn jen ve vhodném cvičebním /sportovním/ úboru neohrožujícím ostatní osoby ani zařízení nebo plochu MFH /např. bez kovových předmětů, cvočků, apod./. Za sportovní činnost na ploše je plně zodpovědný trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel – jakákoliv činnost poškozující plochu nebo jinou část MFH je z užívání vyloučena.
 • Za případnou veřejnou hudební produkci v hale a dodržování autorského zákona /reprodukovaná hudba apod./ neodpovídá provozovatel ani majitel haly, ale vždy uživatel haly, který je také povinen případně uhradit autorské poplatky dle zvláštního zákona.

[4]. SOUTĚŽE, UTKÁNÍ, TURNAJE

 • Vstup do haly je možný 30 minut před zahájením sportovní akce. Pořadatel může po dohodě se správou MFH dohodnout vstup i odlišně.
 • Klíče od šaten obdrží zodpovědné osoby, případně hlavní pořadatel akce u správy haly a stejně tak je i osobně odevzdají zpět. Při vstupu do šatny provedou kontrolu, zda přístupná zařízení šatny nejsou poškozena. V případě poškození hlásí tuto událost správě haly.
 • Pořadatel sportovní akce smí užívat pouze sjednané prostory MFH. Ve všech sjednaných prostorách je povinen zajistit pořadatelskou službu vč. zřetelného označení (k dispozici rovněž v recepci MFH). A dále zdravotnickou službu dle požadavků daného sportu.
 • Za správné používání časomíry plně odpovídá pořadatel sportovní akce.
 • Pořadatel sportovní akce dohlíží na to, aby branky či jiné konstrukce byly vždy zajištěny proti převrácení!

[5]. ZÁKAZY A NAŘÍZENÍ

 • Na hrací plochu MFH je zakázáno nosit jídlo, tekutiny (povoleny pouze mimo hrací prostor /střídačky/ v dokonale zajištěných plastových obalech) i další nevhodné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit či znečistit plochu nebo zařízení MFH. V případě sporu, jedná-li se o nevhodný předmět, rozhoduje správce MFH. Při soutěžních utkáních odpovídají za provedení okamžitého úklidu stanovení a zřetelně označení pořadatelé.
 • V celé hale platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, stejně jako ZÁKAZ vnášet do MFH hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové láhve či jiné i potenciálně nebezpečné věci.
 • Mimo nezbytnou nutnost užití (např. při požáru, zemětřesení apod.) je ZAKÁZÁNO manipulovat s hydranty a hasicími přístroji.
 • V šatnách MFH se doporučuje neponechávat cennosti /mobilní telefony, větší obnosy peněz, šperky, doklady, atd./ a zde je odkládat. Za případné ztráty nenese provozovatel zodpovědnost!
 • Bez souhlasu správce MFH jsou svévolné manipulace se sportovním vybavením (brankami, koši, sloupky, závěsnými sítěmi, mantinely atd.), osvětlením hrací plochy, světelnou tabulí, hlavicemi radiátorů, vytápěním, zabezpečovacím zařízením či vzduchotechnikou PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNY a přísluší pouze pověřeným osobám.
 • Do prostorů šaten a hrací plochy platí ZÁKAZ vstupu s nápoji v kelímku.
 • Poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení MFH je třeba ihned zapsat do Provozní knihy MFH a ohlásit správci haly.
 • Na hrací ploše platí ZÁKAZ posunování sportovního vybavení (branky, sloupky apod.). Takové předměty je povoleno pouze přenášet!

[6]. DŮLEŽITÉ INFORMACE

 • V případě úrazu nebo jiného ohrožení je možno využít telefonu správce haly.
 • Jedna lékárnička je umístěna u správce haly v kanceláři a druhá je umístěna na recepci u vstupního vchodu do haly.

Odpovědná osoba: ing. Miloš Novák, vedoucí haly

Hasiči 150, První pomoc 155, Policie ČR 158

[7]. ÚČINNOST

Tento Provozní řád je účinný od 1.10.2023.

Provozní řád byl schválen na výborové schůzi spolku dne 7.8.2023.